verzamelaars kabinet.nl

De geschiedenis in uw handen

Algemene voorwaarde

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle online aanbiedingen van verzamelaars kabinet.nl en op alle online met Verzamelaars kabinet.nl gesloten overeenkomsten.

1.3 Mocht over de inhoud van deze voorwaarden onduidelijkheid bestaan, dan kunt u contact opnemen met Verzamelaars kabinet.nl op telefoonnummer 0611416597

Artikel 2 Aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Verzamelaars kabinet.nl zijn vrijblijvend. Opdrachten en acceptaties van aanbiedingen door de Klant zijn onherroepelijk.

2.2 Een overeenkomst tussen Verzamelaars kabinet.nl en de klant komt tot stand nadat de klant alle door Verzamelaars kabinet.nl gevraagde gegevens heeft verstrekt en Verzamelaars kabinet.nl de opdracht (bestelling/reservering) heeft bevestigd aan het door de klant opgegeven e-mail adres.

2.3 De klant dient eventuele onjuistheden in de orderbevestiging direct na ontvangst aan Verzamelaars kabinet.nl te melden, bij gebreke waarvan de orderbevestiging geacht wordt de overeenkomst juist weer te geven.

Artikel 3 Conformiteit

3.1 Opgaven van Verzamelaars kabinet.nl met betrekking tot eigenschappen e.d. gelden slechts bij benadering en zijn vrijblijvend.

3.2 Afbeeldingen, beschrijvingen, foto’s, catalogi, reclamemateriaal, aanbiedingen en de op de website(s) van Verzamelaars kabinet.nl opgenomen informatie, in welke vorm dan ook, binden Verzamelaars kabinet.nl niet.

Artikel 4 Intellectuele eigendom

4.1 Het is de klant niet toegestaan om aanduidingen van octrooien, auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de producten te verwijderen of te wijzigen.

4.2 De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website van Verzamelaars Kabinet.nl, de vormgeving daarvan en de op de website(s) van Verzamelaars Kabinet.nl opgenomen beschrijvingen, afbeeldingen, foto’s, videoclips en andere informatie, in welke vorm dan ook, komen toe aan of zijn in licentie verkregen door Verzamelaars kabinet.nl of een aan Verzamelaars kabinet.nl gelieerde instelling/onderneming.

Artikel 5 Prijzen

5.1 De door de klant verschuldigde (koop)prijs en bijkomende kosten voor verzending, BTW en eventuele andere kosten of toeslagen, worden duidelijk in de orderbevestiging en/of factuur van Verzamelaars kabinet.nlvermeld.

5.2 De op de website van Verzamelaars kabinet.nl vermelde prijzen zijn vrijblijvend en gelden onder voorbehoud van wijzigingen.

Artikel 6 Overmacht

6.1 Indien Verzamelaars kabinet.nl door overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De klant heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade of kosten.

6.2 Onder overmacht is mede te verstaan de niet of niet tijdige levering van zaken of diensten door derden die door Verzamelaars kabinet.nl zijn ingeschakeld.

6.3 Indien de overmachtsituatie langer dan 30 dagen duurt zijn partijen bevoegd om de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte schriftelijk te ontbinden. De klant heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade of kosten.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

7.1 Eigendom van de geleverde en de te leveren producten gaat pas op de klant over, nadat de klant aan al zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van Verzamelaars kabinet.nl heeft voldaan.

7.2 Indien de klant in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen, is Verzamelaars kabinet.nl gerechtigd de producten op kosten van de klant te (laten) terughalen van de plaats waar zij zich bevinden.

7.3 De klant is niet gerechtigd de nog niet betaalde producten te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen. De klant is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van Verzamelaars kabinet.nl te bewaren.

Artikel 8 Advisering

8.1 Alle op de website(s) van Verzamelaars kabinet.nl gegeven adviezen of gedane mededelingen en opgaven over onder meer de eigenschappen van door Verzamelaars kabinet.nl te leveren producten zijn geheel vrijblijvend en worden door Verzamelaars kabinet.nlverstrekt bij wijze van niet bindende informatie. Verzamelaars kabinet.nl verleent daarvoor geen enkele garantie.

8.2 Voor enige directe of indirecte schade, in welke vorm en uit welke hoofde dan ook, voortvloeiende uit deze informatieverstrekking en/of advisering is Verzamelaars kabinet.nl niet aansprakelijk.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1 Buiten het bepaalde in artikel 14 heeft de zakelijke klant geen enkele aanspraak op Verzamelaars kabinet.nl wegens gebreken in de door Verzamelaars kabinet.nl geleverde producten.

9.2 Verzamelaars kabinet.nl is nooit aansprakelijk voor gevolgschade en (andere) indirecte schade, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet van Verzamelaars kabinet.nl.

9.3 In alle gevallen waarin Verzamelaars kabinet.nl ten opzichte van de klant gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan de factuurwaarde van de geleverde producten waardoor of in verband waarmee schade is veroorzaakt. Indien de schade gedekt is door een verzekering van Verzamelaars kabinet.nl, zal de schadevergoeding bovendien nooit hoger zijn dan het bedrag dat in het betreffende geval daadwerkelijk door de verzekeraar wordt uitgekeerd.

9.4 Iedere vordering op Verzamelaars kabinet.nl, tenzij deze door Verzamelaars kabinet.nl is erkend, vervalt door het verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

Artikel 10 Privacy

10.1 Verzamelaars kabinet.nl respecteert de privacy van de klant. Verzamelaars kabinet.nl zal de persoonsgegevens van de Klant verwerken in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving en met de Privacyverklaring die op de website van Verzamelaars Kabinet.nl is in te zien. De klant stemt in met deze verwerking van zijn persoonsgegevens.

2. Bijzondere bepalingen

Een product bestellen

Artikel 11 Levertijd en aflevering

11.1 Opgegeven levertijden zijn bij benadering vastgesteld en gaan in zodra Verzamelaars kabinet.nl de opdracht per orderbevestiging heeft bevestigd. Levertijden zijn niet te beschouwen als fatale termijnen. Overschrijding van levertijd verplichtVerzamelaars kabinet.nl niet tot schadevergoeding en geeft de klant niet het recht zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet na te komen of op te schorten.

11.2 De Consument is gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden, indien en in zoverre Verzamelaars kabinet.nl niet binnen 30 dagen na de aanvankelijk opgegeven of overeengekomen levertijd uitvoering aan de overeenkomst heeft gegeven. BVerzamelaars kabinet.nl is in dat geval geen schadevergoeding verschuldigd.

11.3 De producten worden geleverd op het adres dat in de orderbevestiging is vermeld. De klant is verplicht de producten meteen na aankomst op de plaats van bestemming in ontvangst te nemen. Op het moment van aflevering gaat het risico over op de klant.

11.4 Indien de klant de producten niet in ontvangst neemt, worden deze zolang Verzamelaars kabinet.nl dat wenselijk acht voor rekening en risico van de klant opgeslagen. Verzamelaars kabinet.nl heeft in dit geval de keuze om nakoming van de overeenkomst te vorderen of om de overeenkomst te ontbinden, onverminderd haar rechten op vergoeding van de geleden schade en de gederfde winst, de kosten van de opslag daaronder begrepen.

11.5 Verzamelaars kabinet.nlis niet verp licht om een verzoek van de klant tot her- of nabezorgen te honoreren. Gaat Verzamelaars Kabinet.nl daartoe toch over, dan zijn de daaraan verbonden kosten voor rekening van de klant.

11.6 Verzamelaars Kabinet.nl is bevoegd een overeenkomst in gedeelten uit te voeren en betaling te vorderen van dat gedeelte van de overeenkomst dat is uitgevoerd.

Artikel 12 Betaling

12.1 Betaling van het product dient vóór levering en uitsluitend door middel van overboeking via Mister Cash, Creditcard (Visa, MasterCard, Maestro), bankoverboeking, iDeal of PayPal te geschieden.

12.2 Indien geen tijdige betaling wordt ontvangen, is de klant zonder verdere ingebrekestelling over het factuurbedrag een rentevergoeding verschuldigd van 1,5 procent per maand, gerekend vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling.

12.3 Alle aan de invordering verbonden kosten zijn voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15 procent van het te innen bedrag met een minimum van EUR 150,-.

12.4 De klant doet afstand van eventuele rechten op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen.

12.5 Door de klant gedane betalingen komen eerst in mindering op de verschuldigde kosten, vervolgens in mindering op de verschuldigde rente en daarna in mindering op de vorderingen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de klant dat de betaling betrekking heeft op een andere vordering.

Artikel 13 Reclame

13.1 Een eventuele reclame met betrekking tot de hoeveelheid geleverde producten dient binnen 7 dagen na aflevering per e-mail aan Verzamelaars kabinet.nl te worden bericht, bij gebreke waarvan de op de afleverbon genoemde hoeveelheden dwingend bewijs tegen de klant opleveren.

13.2 Indien de klant reclameert is hij verplicht om de producten waarover is gereclameerd ter beschikking van Verzamelaars kabinet.nl te houden.

13.3 Retourzending aan Verzamelaars kabinet.nl van verkochte producten kan slechts plaatsvinden op basis van een retouraanvraag in overeenstemming met de op de website van Verzamelaars Kabinet.nl beschreven retourprocedure. Bij een retouraanvraag dient de klant alle in de retourprocedure beschreven gegevens te verstrekken. Verzamelaars kabinet.nl behoudt zich het recht voor om retouraanvragen niet te honoreren. Verzending of transport en alle daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van de klant. De producten blijven te allen tijde voor risico van de klant. Verzamelaars kabinet.nl zal de door haar goedgekeurde transport- of verzendkosten alleen vergoeden indien komt vast te staan dat er sprake is van een toerekenbare tekortkoming van Verzamelaars Kabinet.nl.

13.4 Eventuele gebreken betreffende een deel van de geleverde producten geven de Klant geen recht tot afkeuring of weigering van de gehele partij geleverde of andere producten.

13.5 Reclames schorten de betalingsverplichtingen van de klant niet op.

13.6 Na constatering van een tekortkoming in een product is de klant verplicht om al datgene te doen dat schade voorkomt of beperkt, eventuele onmiddellijke staking van gebruik daaronder uitdrukkelijk begrepen.

13.7 Deze bepalingen gelden onverminderd de rechten die de consument op grond van de wet heeft en waarvan niet afgeweken mag worden.

Artikel 14 Annulering en bedenktijd

14.1 De zakelijke klant mag de koop van producten niet annuleren. Indien de zakelijke klant een koop toch annuleert, is hij gehouden alle met het oog op de uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs gemaakte kosten, de werkzaamheden van Verzamelaars Kabinet.nl en de winstderving door Verzamelaars Kabinet.nl, te vermeerderen met BTW, aan Verzamelaars Kabinet.nl te vergoeden.

14.2 Een consument mag de koop van producten zonder opgave van redenen binnen 14 werkdagen na aankoop van het product ontbinden met uitzondering van door hem of haar aangeschafte digitale producten (e-Books en/of luisterboeken). Indien de consument van deze ontbindingsmogelijkheid gebruik maakt, dient hij dat volgens de op de website van Verzamelaars Kabinet.nl beschreven retourprocedure aan Verzamelaars Kabinet.nl te melden en het product binnen 14 werkdagen na de datum van ontbinding op zijn kosten aan Verzamelaars Kabinet.nl te retourneren. Het door de consument betaalde aankoopbedrag zal binnen 30 dagen na de ontbinding aan de consument worden terugbetaald. Ontbinding is niet mogelijk ten aanzien van producten die beschadigd zijn, zich niet meer in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, gebruikt zijn of voor verkoop ongeschikt geworden zijn.

14.3 Verzamelaars Kabinet.nl is gerechtigd om geretourneerde producten die niet meer verkeren in de staat waarin deze aan de consument zijn geleverd, dus inclusief originele verpakking te weigeren en om een eventuele waardevermindering en/of retourverzendkosten op het terug te betalen bedrag in mindering te brengen.

14.4 Verzamelaars Kabinet.nl is niet verantwoordelijk voor de verwerkingstijden die banken bij de afhandeling van terugbetalingen hanteren.

14.5 Ontbinding is niet mogelijk in het geval van e-Books of andere digitale producten.

Een product reserveren

Artikel 15 Levertijd en afhalen

15.1 Opgegeven levertijden zijn bij benadering vastgesteld en gaan in zodra Verzamelaars Kabinet.nl de opdracht per orderbevestiging heeft bevestigd. Levertijden zijn niet te beschouwen als fatale termijnen. Overschrijding van levertijd verplicht Verzamelaars Kabinet.nl niet tot schadevergoeding en geeft de klant niet het recht zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet na te komen of op te schorten.

15.2 De consument is gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden, indien en in zoverre Verzamelaars Kabinet.nl niet binnen 30 dagen na de aanvankelijk opgegeven of overeengekomen levertijd uitvoering aan de overeenkomst heeft gegeven. Verzamelaars Kabinet.nl is in dat geval geen schadevergoeding verschuldigd.

15.3 De Klant kan de volgende dag de boeken afhalen bij de winkel.

15.4 Verzamelaars Kabinet.nl is bevoegd een overeenkomst in gedeelten uit te voeren en betaling te vorderen van dat gedeelte van de overeenkomst dat is uitgevoerd.

Artikel 16 Betaling

16.1 Betaling van het product dient vóór levering te geschieden.

Artikel 17 Slotbepalingen

17.1 De werking van elk internationaal verdrag over de koop van roerende lichamelijke zaken, waarvan de werking tussen partijen kan worden uitgesloten, is niet van toepassing en wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Meer in het bijzonder wordt de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG 1980) uitdrukkelijk uitgesloten.

17.2 Indien de klant namens een of meerdere anderen optreedt is hij, onverminderd de aansprakelijkheid van die anderen, tegenover Verzamelaars Kabinet.nl aansprakelijk als ware hij zelf klant.

17.3 Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden ten opzichte van de klant nietig of ongeldig zou zijn, wordt geacht in plaats daarvan een wel geldige bepaling van toepassing te zijn die de nietige of ongeldige bepaling het meest benadert.

17.4 Alle geschillen tussen Verzamelaars Kabinet.nl en de klant zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in België. In afwijking hiervan is Verzamelaars Kabinet.nl bevoegd om zich tot de rechter van de woonplaats/vestigingsplaats van de klant te wenden, indien die woonplaats/vestigingsplaats buiten België ligt.

17.5 Op alle overeenkomsten die door Verzamelaars Kabinet.nl worden gesloten is alleen Europees recht van toepassing.